Kinsizler Enerji

Yüksek gerilim tesislerinde işletme sorumluluğu

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu


 


İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ


 


TARAFLAR:


Madde-1)


İşveren                         : ...............................................................................................


İşletme Sorumlusu        : ...............................................................................................


Yukarıda belirtilen isimler bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar.  Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca "İŞVEREN" ve " İŞLETME SORUMLUSU" olarak anılacaktır.


TANIMLAR


Madde-2) Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri: İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve etkin değeri 1000 voltun üstünde olan (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, sigorta, parafudr, geçit izolatörü, mesnet izolatörü v.b) techizat, cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar, kablolar, klemensler, v.b) güvenlik ve işletme topraklama elemanları, primer ve sekonder koruma sistemleri ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm cihaz kaideleri, konstrüksiyonları, kumanda, koruma, sinyal, kilit devreleri, ve panoları, AG  ana şalter’ e ( hariç )  kadar olan kısımların oluşturduğu bölümlerdir 


İŞLETME SORUMLUSUNUN NİTELİKLERİ:


Madde-3) İşletme sorumlusunun gerçek kişi Serbest Müşavir Mühendis belgesine haiz Elektrik Mühendisi olması şarttır.


SÖZLEŞMENİN KONUSU:


Madde-4) İlgili yönetmeliklerce zorunlu tutulan YG tesisleri İşletme sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde, işverenle olan ilişkileri düzenlemek ve çalışma koşullarını belirlemek bu sözleşmenin konusunu oluşturur.


İŞLETME SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


Madde-5) İşletme Sorumlusu işletme sahibine ait olan, bu sözleşme kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenmiş olur. İşletme sorumlusu yasalar karşısındaki sorumluluk dışında, işveren adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır.  


Madde-6) İşletme sorumlusu bu sözleşmenin imzasını takiben, varolan YG tesislerini denetleyerek, tesislerin halihazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu işverene raporlayacaktır.


Madde-7) İşletme sorumlusu, varsa işletme personelinin eğitimini yapacaktır.


Madde-8) İşletme sorumlusu tesislerin tek hat şemasını (birimlere ait gerekli bilgileri de kapsayacak şekilde) hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asacaktır.


Madde-9) İşletme yönergeleri İşletme sorumlusu tarafından hazırlanarak, iş verene ve varsa işletme personeline imzaları karşılığında verilmiş olacaktır. Bu yönergeler yeterli boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılacaktır.


Madde-10) Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde, durum İşletme sorumlusu tarafından işverene raporlanır ve yeterli hale getirmesi sağlanır.


Madde-11) İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bir işletme personeline yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan yada personelin kişisel hatalarından doğacak kazalardan işletme sorumlusu sorumlu değildir.


Madde-12) İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatı ile gerçekleştirilir.


Madde-13) İşletme sorumlusu, işletme yönünden, işvereni TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım şirketi nezlinde temsil etmekle görevli ve buna yetkilidir. TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi'nden gerilim kesim isteğinde bulunmak, yeniden gerilim verilmesini istemek, kesinti, arıza vb. konularda TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi ile gerekli ilişkileri sürdürmek İşletme sorumlusunun görevlerindendir.


Madde-14) İşveren, TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi ile Bakım Sorumlusu arasında gerekli ilişkileri sürdürerek, bakım işlerinin gün ve saatini belirlemek ve gerekli eşgüdümü sağlamak işletme sorumlusunun görevlerindendir.


Madde-15) İşletme sorumlusu bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlayacaktır.


Madde-16) İşletme sorumlusu, mevcut YG teçhizatının durumunu sürekli olarak izler veya izletir. Yapacağı değerlendirme sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibineyazılı olarak bildirir.


Madde-17) İşletme sorumlusu sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını sağlar. 


Madde-18) İşletme sorumlusu işletmeye ilişkin topraklama testlerini işletmenin çalışma koşullarına göre Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur. 


Madde-19) Özel görevler ve sözleşmeler dışında enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi sorumluluk kapsamında değildir.


Madde-20) İşletme sorumlusu gerek gördüğünde yada en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenler.


İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


Madde-21) İşletme sorumlusunun (görevlerini yerine getirebilmesi için) gerek duyduğu bazı imalatların veya hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, teçhizat ile ilgili gerekli bakım ve onarım işlerini yaptırmak, istenen güvenlik malzemelerini almak, İşletme Sorumlusunun görevinin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak işverenin yükümlülüklerindendir.


SÖZLEŞMENİN FESHİ:


Madde-22) Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih edilmiş sayılır.


a- İşverenin yerine getirmediği yükümlülüklerden dolayı hizmeti yerine getirmenin güçleşmesi veya imkansızlaşması,


b- İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödemelerini geciktirmesi ve bunda ısrarlı olması,


c- İşverenin yerine getirmediği yükümlülükler nedeni ile İşletme Sorumlusunun sorumluluk altına girmesi,


d- İşletme Sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bunun sonucunda hizmetin kesintiye uğraması veya aksaması,


e- İşletme Sorumlusunun, hizmeti yürütmede işini savsaklaması, geciktirmesi, işletmenin şartlarına uyum göstermemesi ve bunda ısrarlı olması,


f- İşletme Sorumlusunun çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması,


g- İşletme Sorumlusunun hatası, yetersizliği  veya yeterli çalışma yapmaması sonucu işletmenin maddi zarara uğraması ve bunun kanıtlanması,


h- Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşması ve durumun bir protokol ile belirlenmesi.


Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu, sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihi fesih tarihi olarak kabul edilir. Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirlenir. Bu durum üç (3) iş günü içersinde İşletme Sorumlusu tarafından ilgili kurumlara bildirilir.


SÖZLEŞMENİN DEVRİ:


Madde-23) İşletme sorumlusu, geçerli nedenlere dayanarak, bu sözleşme ile yüklendiği hizmetleri bir başka mühendise geçici bir süre veya süresiz olarak devredebilir. Ancak bu isteğin ve yeni sorumlunun işverence kabul edilmiş olması, ayrıca düzenlenecek devir protokolünün EMO tarafından onaylanması zorunludur.


SÖZLEŞMENİN SÜRESİ


Madde-24) Sözleşme, Oda onay tarihinden itibaren aynı yılın sonuna kadar geçerlidir.


ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


Madde-25) Anlaşmazlıkların çözümünde .......................... mahkemeleri yetkili mahkemelerdir.


YÜRÜRLÜK:


Madde-26) Sözleşmenin imzalandığı gün, bu sözleşmenin dönem  başlangıç tarihi olup, EMO tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmasını izleyen on gün içinde EMO onayına sunulması zorunludur.


YASAL ADRESLER


Madde-22) Taraflar yasal adreslerin aşağıdaki gibi olduğunu belirtmişlerdir. Bu adreslere yapılacak her türlü bildirim, tarafların kendine yapılmış sayılır.


 


İş bu sözleşme ............................................... tarihinde dört (4) nüsha olarak imzalanmıştır.


 


İŞVEREN         :.....................................................................................................................................................


TEL                 :................................................... FAX : .......................................................................................


ADRES :..................................................................................................................................................................


İŞLETME SORUMLUSU : ....................................................................................................................................


TEL             :  ......................................................  FAX :........................................................................................


ADRES :..................................................................................................................................................................


TRAFO ADRESİ: ................ ...................................................................................................................................


TRAFO GÜCÜ  : ..........................................kVA           ABONE NO:.............................................................................


TRAFO TİPİ     :..........................................                FAALİYET ALANI : .......................................................      


EKİ : Ücret Sözleşmesi


 


İŞVEREN                     İŞLETME SORUMLUSU                                         TMMOB


                                                                                          ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI


        


 


 


İŞLETME SORUMLULUĞU ÜCRET SÖZLEŞMESİ


ÜCRET:


Madde-1) Bu sözleşmeye konu işler karşılığında işverence, İşletme sorumlusuna ödenecek aylık ücret  KDV hariç ............................... (................................)TL dır.


 


ÖDEME:


Madde-2) Ödemelerin her ayın sonunda yapılması esastır. Sözleşmenin imzalanma tarihine göre ilk aylık İşletme sorumlusunun lehine olarak tam ve yarım aylığa tamamlanır.


 


ÖZEL ŞARTLAR


Madde-3)..............................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................


 


İŞVEREN         :


TEL                 :                                                    FAX :


ADRES :


İŞLETME SORUMLUSU :


TEL             :                                                         FAX :


ADRES :


TRAFO ADRESİ:


TRAFO GÜCÜ  :                     KVA  ABONE NO:                 TRAFO TİPİ          :


FAALİYET ALANI :


 


İŞVEREN                     İŞLETME SORUMLUSU                                         TMMOB


                                                                                              ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI


          

web hosting